Flattened former rural village in Guangzhou (Photograph by Hyun Bang Shin, 2010)